Menü

Az „AGRO-COW” Kft. 1991. szeptember elsején alakult, magántulajdonban lévő vállalkozás. A Társaság a bihari tájegység központjában, Berettyóújfalu körzetében 2000 ha területen gazdálkodik. Mezőgazdasági alaptevékenységet folytat, kiegészítő tevékenysége nincs.

Meghatározó ágazat a szarvasmarha tenyésztés, tejtermelés. A szántóföldi növénytermesztés a szarvasmarha tenyésztés takarmány ellátását biztosítja. Elsősorban kukorica, silókukorica, lucerna, őszi búza, napraforgó, silócirok és őszi káposztarepce, új irányként néhány éve ipari  kertészttel is foglalkozik azon belül: csemegekukorica, zöldbab, zöldborsó termesztéssel foglalkozunk. Zöldtrágya vetőmag előállításunk is jelentős szerepet kap. A növénytermesztés és az állattenyésztés műszaki kiszolgálását és a betakarítást is saját erő – és munkagépek, kombájnok végzik, bérmunka  igénybevétele nem jellemző

A Társaság fejlesztési célkitűzéseiben a tehenészeti telep rekonstrukciója, a telepek műszaki színvonalának további emelése jelenlegi gépparkjának fejlesztése és a szántóföldi  növénytermesztés eszközállományának korszerűsítése szerepel, melynek megvalósítása révén kiváló minőségű árut versenyképesen kívánunk előállítani.

A társaság adatai:

KSH szám: 10596759012111309

Cégjegyzék szám: 09-09-001041

Adószám: 10596759-2-09

HIRDETMÉNY

Tisztelt Hitelező/Vagyonfelügyelő!


Tárgy: meghívó csődegyezségi tárgyalásra


Az „AGRO-COW” Mezőgazdasági Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (Cg.: 09-09-001041; székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Balogh tanya 0305/17 hrsz.; adószáma: 10596759-2-09) adós a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 17. §-ának (1) bekezdése, valamint 18. § (3) bekezdése alapján, az alábbiakról tájékoztatja Önöket:


Ahogyan arról az „AGRO-COW” Kft. „cs.a.” korábban már értesítette Önöket, a Debreceni Törvényszék 10.Cspk.5/2019/10. sz. végzésével rendelte el annak Cégközlönyben történő közzétételét, hogy az „AGRO-COW” Kft. adós csődeljárását elrendelte. A csődeljárás kezdő időpontja 2019. november 14. napja, a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételének napja, mely időponttól 120 napos fizetési haladék illette meg az „AGRO-COW” Kft. „cs.a.”-t. Az „AGRO-COW” Kft. „cs.a.” csődeljárásban a Debreceni Törvényszék a PROFÉNA Felszámoló és Vagyonkezelő Kft-t (székhely: 1119 Budapest, Allende park 19. IV./25.) jelölte ki, személyében eljár Szász Gábor vagyonfelügyelő. Tájékoztatjuk továbbá a T. Címet, hogy a 2020. január 13. napján tartott csődegyezségi tárgyaláson az adóst megillető fizetési haladék 2020. július 11. napjának 0 órájáig a hitelezők által meghosszabbításra került.


A Cstv. 17. §-ában, valamint 18. §-ban foglaltaknak megfelelően az „AGRO-COW” Kft. „cs.a.” jelen levéllel meghívja nyilvántartásba vett hitelezőit és a vagyonfelügyelőt a 2020. március 10. napján 11.00. órai kezdettel a 4100 Berettyóújfalu, Balogh tanya 0305/17 hrsz (az adós székhelye) alatt tartandó egyezségi tárgyalásra.


Az egyezségi tárgyalás napirendje:

 1. Az átdolgozott fizetőképesség helyreállítását célzó program, valamint egyezségi javaslat ismertetése
 2. Döntés az átdolgozott fizetőképesség helyreállítását célzó program, valamint egyezségi javaslat tárgyában
 3. Döntés az adóst megillető fizetési haladék meghosszabbításának tárgyában
 4. Egyebek


Az „AGRO-COW” Kft. "cs.a." nyomatékosan felhívja a hitelezők figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a csődeljárás a meghirdetett időpontban kezdetét vehesse, a regisztráció 2020. március 10. napján 10:00 órától kezdődik az egyezségi tárgyalás helyszínén. Kérjük, hogy a fentiekre figyelemmel időben szíveskedjenek megjelenni.


Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy a tárgyaláson megjelent hitelezők a csődegyezségi tárgyaláson csak abban az esetben szavazhatnak és gyakorolhatják hitelezői jogukat, ha a vagyonfelügyelő felé a személyazonosságukat, illetőleg képviseleti jogosultságukat hitelt érdemlően - eredeti dokumentumokkal vagy közjegyző által készített hiteles másolattal - igazolják.


Magánszemély vagy gazdasági társaság törvényes képviselőjének személyes jelenléte esetén:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya;


Meghatalmazott:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya,
 • teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás (amennyiben a korábban csatolt meghatalmazás nem valamennyi csődtárgyaláson való részvételre vagy a teljes csődeljárás során ellátandó képviseletre vonatkozott)

Nem magánszemély hitelező esetén:

 • 30 (harminc) napnál nem régebbi hiteles cégkivonat;
 • aláírási címpéldány vagy hiteles aláírás minta (amennyiben az eljáró törvényes képviselő vagy a meghatalmazást adó törvényes képviselő aláírási címpéldánya vagy hiteles aláírás mintája a korábbiakban még nem került leadásra eredetben vagy közjegyző által hitelesített másolatban);
 • amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy képviseli a hitelezőt, úgy a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt meghatalmazás (amennyiben a korábban csatolt meghatalmazás nem valamennyi csődtárgyaláson való részvételre vagy a teljes csődeljárás során ellátandó képviseletre vonatkozott);
 • a képviselő személyi igazolványa és lakcímkártya.


A Hitelezők a fenti dokumentumokat hiánytalanul eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kötelesek a csődtárgyalás helyszínén átadni a vagyonfelügyelőnek (ez a csődegyezségi tárgyaláson való szavazás feltétele).


A külföldi székhelyű, illetve külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket ismételten felhívjuk kézbesítési megbízott igénybevételére.


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fizetőképesség helyreállítását és az adósáságok rendezését célzó program és az előzetes egyezségi javaslat, valamint a Cstv. 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratok 2020. február 24. napjától megtekinthetők a 4100 Berettyóújfalu, Balogh tanya 0305/17 hrsz alatti székhelyen minden hétköznap 10:00 és 14:00 óra között.


Megjelenésükre az eredményes egyezségi tárgyalás lefolytatása érdekében mindenképpen számítunk.


Berettyóújfalu, 2020. február 21.


Tisztelettel:

„AGRO-COW” Kft. „cs.a.”

képviseletében: Fábián Szabolcs László ügyvezető